วันอังคารที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2554

เทคโนโลยีทางการศึกษา

วิชา  เทคโนโลยีทางการศึกษา
รหัสวิชา  PC9204

คำอธิบายรายวิชา
        ความหมาย ของขอบข่ายและความสำคัญของเทคโนโลยีการศึกษาและนวัตกรรมการศึกษาต่อการเรียนการสอน วิธีระบบ  กระบวนการสื่อสารความหมาย  การจำแนกประเภทของการสื่อการเรียนการสอน การเลือก การแนะนำให้รู้จักเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาที่เหมาะสมกับการเรียนการสอน  การจัดหา  การใช้ การผลิต  การประเมินผลและการเก็บรักษา  สื่อการเรียนการสอน  ฝึกปฏิบัติสื่อหลักที่เหมาะสมกับสภาพของชั้นเรียน

วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ประวัติส่วนตัว

 นางสาว   เยาวดี  ศรียางนอก
 คบ.2 ประถมศึกษา
 รหัส 534188059
คณะครุศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมมบึง